Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk

Om FUT

FUT

er en aktiv branche­forening, der giver dig mulighed for at deltage i spændende fag­arrangementer, studierejser i ind- og udland og meget mere.

…’s medlemmer er elever, funktionærer og selvstændige beskæftiget indenfor trælast, bygge­markeder og bran­chens leverandører.

…fejrede sit 70 års jubilæum i 2021.

FUT's historie

Hvorfor og hvorledes FUT blev til?

Trælastbranchen har haft hårde vilkår under 2. verdenskrig. Forventningerne om bedre tider efter krigens ophør blev ikke indfriede. Tværtimod blev importen af trælast i 1946 og ’47 mindre end noget år under krigen, og mange forretninger havde tomme lagre i månedsvis. En væsentlig del af importen blev af boligministeriet pålagt strenge restriktioner med hensyn til anvendelse, mens kun en mindre del måtte afskæres i fri handel. Branchens folk så med bekymring, at træforbruget stagnerede, og man frygtede med rimelig grund træets fremtid inden for byggeriet.

Under disse forhold var fremtidsudsigterne for den unge trælastmand ikke de bedste. Det var ikke nær alle lærlinge, der kunne regne med fortsat beskæftigelse og uddannelse i branchen. Alligevel var det at komme i lære i en tømmerhandel et privilegium for en ung mand. Branchen var kendt for at give de unge en god grundlæggende handelsuddannelse. Imidlertid søgte en del unge efter læretidens ophør til exportlandene for på savværksskoler og savværker at lære det hele at kende fra bunden: Opskæringsmetoderne og sortering.

Et savværk i Småland, Boxholms A/B blev i årene op til 1950 i særlig grad et uddannelsescenter for unge danske trælastmand. Savværkets ledelse fandt det betydningsfuldt, at eksportmarkedernes unge fik et godt indblik i svensk skov- og savværksdrift og gav på forbilledlig måde teoretisk og praktisk undervisning.

For de danske praktikanter blev samværet med kolleger i Boxholm en positiv oplevelse – man udvekslede erfaringer og diskuterede brancheforhold som kun trælastmænd kan det.

Inspirerede af opholdet på Boxholm fortsatte en lille kreds af praktikanter kontakten med hinanden efter hjemkomsten.

Kredsen blev suppleret med flere trælastmænd, som også havde stablet brædder i Boxholm, og i løbet af vinteren og sommeren 1951 holdtes i København en række uformelle møder. Her opstod tanken om stiftelsen af en forening, og den 1. september 1951 startede “Foreningen af unge Trælastmænd”. (På generalforsamlingen den 13. november 1955 fik FUT ændret en detalje i navnet nemlig: for i stedet for af.)

Der blev dannet et arbejdsudvalg, og umiddelbart derefter offentliggjorde man det i en udsendelse til ca. 50 unge kolleger, som også havde praktiseret i Sverige. I denne proklamation, som var underskrevet af: Knud Bagger, Ib Bent Jensen, Harald Vester, Peter Nielsen, Finn P. Villesen, A. Theil Petersen, Christian Petersen og Jens Sørensen, stod der blandt andet: “Foreningen er den 1/9 d.å. startet af en kreds af tidligere Boxholm praktikanter med det formål at samle unge trælastmænd til gensidig udveksling af erfaringer, opnåelse af personlig kontakt, samt fremme af uddannelsesmulighederne i ind- og udland”.

Videre stod der: “Der anses at være et stort behov for en sådan forening, idet der ikke findes lignende, der varetager de unges interesser på denne måde”.

Den 2. december 1951 afholdtes stiftende generalforsamling med et fremmøde på 31 interesserede unge trælastmænd, og den første bestyrelse fik følgende sammensætning:

Christian Petersen (formand), Per Nørbjerg, Jens Sørensen, Holger Skou og Helge Jørck.

På generalforsamlingen den 5. november 1994 i Ringsted fremsatte bestyrelsen forslag om endnu en navneændring til FORENINGEN FOR UNGE TRÆLAST- OG BYGGEMARKEDSFOLK. Dette navneskift mente bestyrelsen skulle til for at smidiggøre foreningens aktiviteter på kryds og tværs i branchen, og ikke mindst for at komme uden om ordet trælastmænd i disse m/k tider. Forslaget blev sendt til afstemning på generalforsamlingen og vedtaget med stort flertal.

På generalforsamlingen den 6. november 1999 i Aalborg fremsatte bestyrelsen igen forslag om en navneændring til “Foreningen for Unge Trælastfolk”. Navneændringen var en konsekvens af, at det gennem fem års intenst arbejde ikke var lykkedes at sikre byggemarkedssidens interesse for foreningen.

I dag er navnet ændret til ‘FUT – Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk’.

Scroll to Top